eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 2

Turist

Gena öz məktəbinin şagirdləri ilə turist uçuşu səfərinə hazırlaşırdı. Öz siniflərində o, turist çadırına cavabdeh təyin olunmuşdu. Öz evlərində o, 3 çadır tapdı: onlardan birincisi a1 kiloqram idi və b1 adam tutur, ikincisi a2 kiloqram idi və b2 adam tuturdu, üçüncüsü isə a3 kiloqram idi və b3 adam tuturdu.

Gena gilin sinfində k şagird var idi. Aydınlaşdırın: o, çadırları elə seçə bilərmi ki, onlarda bütün şagirdlər hamısı yerləşə bilsin. Bu zaman nəzərə alın ki, seçilmiş çadırların ümumi çəkisi w kiloqramdan çox olmasın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə iki tam kw (1k15, 1w30) ədədləri yerləşir. İkinci sətirdə altı tam a1, b1, a2, b2, a3, b3 (1a1, a2, a310, 1b1, b2, b315) ədədləri yerləşir.

Çıxış verilənləri

Göstərilən şəkildə çadırları seçmək mümkün olarsa, çıxışa YES, əks halda isə NO sözünün verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
10 10
5 5 6 6 4 5
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #18
12 3
2 11 5 13 2 8
Çıxış verilənləri #18
NO