eolymp
Yarışlar

Queue Data Structure

Növbədə ən kiçik

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Sizin proqramın girişinə əməliyyatlar yığımı növbə ilə verilir. Hər bir əməliyyat – növbəyə elementi əlavə etmək və ya çıxartmaqdan ibarətdir. Hər əməliyyatın yerinə yetirilməsindən sonra bütün ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Əldə olunmuş bütün ədədləri toplayıb nəticə əldə edin. Əgər hər hansı bir əməliyyatdan sonra növbə boş olarsa, cavaba heç bir şey əlavə etməyin. Əgər silmə əməliyyatını aparmaq mümkün deyilsə, yəni növbə boşdursa onu icra etməyin.

    Giriş verilənləri

   Bu məsələdə giriş verilənləri bir başa sizin proqramda veriləcəkdir. Proqramın girişinə giriş ardıcıllığını verə bilməniz üçün parametrlər ötürüləcək. Giriş faylında birinci ədəd n (1n106) – növbə üzərində icra edilən əməliyyatların sayıdır. Daha sonra dörd mənfi olmayan ədəd (10000-dən böyük olmayan) a, b, c, x0 verilir.

   Giriş verilənlərini əldə etmək üçün x ardıcıllığını hesablayırıq.

   Ardıcıllığın hesablanmış birinci ədədi - x1-dir. Birinci və hər bir sonrakı ədəd bir öncəki ədəddən növbəti düsturla hesablama yolu ilə əldə edilir:

xi = (a·x2i-1+b·xi-1+c) / 100 mod 106.

"/" – tam bölmədir, "mod" – isə bölmədən alınan qalıqdır.

   Əgər xi mod 5 < 2, olarsa, ədədi növbədən silmək lazımdır, əks halda xi ədədini növbəyə əlavə etmək lazımdır.

    Çıxış verilənləri

   Yalnız son cəmi verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2 0 0 1 81
Çıxış verilənləri #1
0
Giriş verilənləri #5
7 2 1 176 36
Çıxış verilənləri #5
60
Giriş verilənləri #7
9 5 6 777 30
Çıxış verilənləri #7
2165995
Müəllif В.Гольдштейн
Mənbə Зимние сборы в Харькове 2010 День 2