eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Sadə stek

Sadə stek

"\textbf{stek}" verilənlər strukturunu reallaşdırın. Elə proqram yazın ki, stekin təsvirini versin və burada verilən bütün metodları reallaşdıraraq stekin işini modelləşdirsin. Proqram ardıcıl əmrləri oxuyur və əmrdən asılı olaraq bu və ya digər əməliyyatı aparır. Hər bir əmrin icrasından sonra proqram bir sətir verməlidir. Proqram üçün mümkün əmrlər: \begin{itemize} \item \textbf{push n} --- $n$ ədədini stekə əlavə etmək (`n`-nin qiyməti əmrdən sonra verilir). Proqram \textbf{ok} verməlidir. \item \textbf{pop} --- Stekdən sonuncu elementi silmək. Proqram onun qiymətini verməlidir. \item \textbf{back} --- Proqram sonuncu elementi silmədən verməlidir. \item \textbf{size} --- Proqram stekdəki elementlərin sayını verməlidir. \item \textbf{clear} --- Proqram steki təmizləməli və \textbf{ok} verməlidir. \item \textbf{exit} --- Proqram \textbf{bye} verməli və işini tamamlamalıdır. \end{itemize} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/f8/f890bb5aefd77b42f6c04a20c1db67910367e0c3.gif} Giriş əmrləri dəstinin növbəti tələblərə cavab verdiyinə zəmanət verilir: stekdə elementlərin maksimal sayı istənilən anda $100$-ü aşmır, bütün \textbf{pop} və \textbf{back} əmrləri doğrudur, yəni, onların icrası zamanı stekdə heç olmazsa, bir element olur. \InputFile Şərtdə şərh olunur. Giriş verilənləri nümunəsinə də baxın. \OutputFile Şərtə verilir. Çıxış verilənləri nümunəsinə də baxın.
Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
push 2
push 3
push 5
back
size
pop
size 
push 7 
pop 
clear 
size 
exit
Çıxış verilənləri #1
ok
ok
ok
5
3
5
2
ok
7
ok
0
bye

Şərh: Bütün verilənlər strukturunda elementlərin sayı, əgər xüsusi olaraq göstərilməyibsə, 10000-ni aşmır.