eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Sadə növbə

Sadə növbə

"növbə" verilənlər strukturunu reallaşdırın. Elə proqram yazın ki, növbənin təsvirini versin və burada verilən bütün metodları reallaşdıraraq növbənin işini modelləşdirsin. Proqram ardıcıl əmrləri oxuyur və əmrdən asılı olaraq bu və ya digər əməliyyatı aparır. Hər bir əmrin icrasından sonra proqram bir sətir verməlidir. Proqram üçün mümkün əmrlər:

push n

n ədədini növbəyə əlavə etmək (n-nin qiyməti əmrdən sonra verilir). Proqram ok verməlidir.

pop

Növbədən birinci elementi silmək. Proqram onun qiymətini verməlidir.

front

Proqram birinci elementi onu növbədən silmədən verməlidir.

size

Proqram növbədəki elementlərin sayını verməlidir.

clear

Proqram növbəni təmizləməli və ok verməlidir.

exit

Proqram bye verməli və işini tamamlamalıdır.

Giriş əmrləri dəstinin növbəti tələblərə cavab verdiyinə zəmanət verilir: növbədə elementlərin maksimal sayı istənilən anda 100-ü aşmır, bütün popfront əmrləri doğrudur, yəni, onların icrası zamanı növbədə heç olmazsa, bir element olur.

Giriş verilənləri

Şərtdə şərh olunur. Giriş verilənləri nümunəsinə də baxın.

Çıxış verilənləri

Şərtə verilir. Çıxış verilənləri nümunəsinə də baxın.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
push 123
size
push -5
pop
exit
Çıxış verilənləri #1
ok
1
ok
123
bye

Şərh: Bütün verilənlər strukturunda elementlərin sayı, əgər xüsusi olaraq göstərilməyibsə, 10000-ni aşmır.