eolymp
Задачі

Матриця інцидентності

Матриця інцидентності

Вершина графа u називається інцидентною ребру e, якщо u є одним з кінців ребра e.

Аналогічно, ребро e називаєтся інцидентим вершині u, якщо один з кінців e - це вершина u.

Матрицею інцидентності графа G=(V, E) називається прямокутна таблиця з |V| рядків та |E| стовбців, у якій на перетині i-го рядка і j-го стовбця записано одиницю, якщо вершина i інцидентна ребру j, і нуль у протилежному випадку.

Задано неорієнтовний граф. Виведіть його матрицю інцидентності.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу задані числа N і M через пропуск - кількість вершин та ребер у графі, відповідно (1N1000, 0M10000). Наступні M рядків містять по два числа ui та vi через пропуск (1ui, viN); кожен такия рядок означає, що у графі існує ребро між вершинами ui та vi. Ребра нумеруються у тому ж порядку, у якому вони задані у вхідному файлі, починаючи з одиниці.

Вихідні дані

Виведіть у вихідний файл N рядків, по M чисел у кожному. j-ий елемент i-го рядка повинен бути рівним одиниці, якщо вершина i інцидентна ребру j і нулю у протилежному випадку. Відокремлюйте сусідні елементи рядка одним пропуском.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
3 2
1 2
2 3
Вихідні дані #1
1 0
1 1
0 1