eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Səhvlərdən qorunmuş stek

Səhvlərdən qorunmuş stek

stek verilənlər strukturunu reallaşdırın. Elə proqram yazın ki, stekin təsvirini versin və burada verilən bütün metodları reallaşdıraraq stekin işini modelləşdirsin. Proqram ardıcıl əmrləri oxuyur və əmrdən asılı olaraq bu və ya digər əməliyyatı aparır. Hər bir əmrin icrasından sonra proqram bir sətir verməlidir. Proqram üçün mümkün əmrlər:

  • push n - n ədədini stekə əlavə etmək (n-nin qiyməti əmrdən sonra verilir). Proqram ok verməlidir.
  • pop - Stekdən sonuncu elementi silmək. Proqram onun qiymətini verməlidir.
  • back - Proqram sonuncu elementi silmədən verməlidir.
  • size - Proqram stekdəki elementlərin sayını verməlidir.
  • clear - Proqram steki təmizləməli və ok verməlidir.
  • exit - Proqram bye verməli və işini tamamlamalıdır.

backpop əmrləri icra olunmazdan əvvəl proqram stekdə heç olmazsa bir elementin olub olmadığını yoxlamalıdır. Əgər giriş verilənlərində back və ya pop verilərsə və bu zaman stek boş olarsa, onda proqram error sətrini verməlidir.

Giriş verilənləri

Şərtdə şərh olunur. Giriş verilənləri nümunəsinə də baxın.

Çıxış verilənləri

Şərtə verilir. Çıxış verilənləri nümunəsinə də baxın.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
push 2 
back 
pop 
size 
pop 
push 1 
size 
exit
Çıxış verilənləri #1
ok
2
2
0
error
ok
1
bye