eolymp
Məsələlər

Səhvlərdən qorunmuş növbə

Səhvlərdən qorunmuş növbə

"növbə" verilənlər strukturunu reallaşdırın. Elə proqram yazın ki, növbənin təsvirini versin və burada verilən bütün metodları reallaşdıraraq növbənin işini modelləşdirsin. Proqram ardıcıl əmrləri oxuyur və əmrdən asılı olaraq bu və ya digər əməliyyatı aparır. Hər bir əmrin icrasından sonra proqram bir sətir verməlidir. Proqram üçün mümkün əmrlər:

push n

n ədədini növbəyə əlavə etmək (n-nin qiyməti əmrdən sonra verilir). Proqram ok verməlidir.

pop

Növbədən birinci elementi silmək. Proqram onun qiymətini verməlidir.

front

Proqram birinci elementi növbədən silmədən verməlidir.

size

Proqram növbədəki elementlərin sayını verməlidir.

clear

Proqram növbəni təmizləməli və ok verməlidir.

exit

Proqram bye verməli və işini tamamlamalıdır.

frontpop əmrləri icra olunmazdan əvvəl proqram növbədə heç olmazsa bir elementin olub olmadığını yoxlamalıdır. Əgər giriş verilənlərində front və ya pop verilərsə və bu zaman növbə boş olarsa, onda proqram error sətrini verməlidir.

Giriş verilənləri

Şərtdə şərh olunur. Giriş verilənləri nümunəsinə də baxın.

Çıxış verilənləri

Şərtə verilir. Çıxış verilənləri nümunəsinə də baxın.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
push 1
front
exit
Çıxış verilənləri #1
ok
1
bye

Şərh: Bütün verilənlər strukturunda elementlərin sayı, əgər xüsusi olaraq göstərilməyibsə, 10000-ni aşmır.